MKU har nytt officiellt namn och nya stadgar

08.06.2024 kl. 00:23
Efter två års väntetid har MKU:s nya namn och stadgar nu äntligen blivit godkända!
Stadgar för Metodistkyrkans ungdomsförbund (MKU) r.f.
 
Namn och hemort
§ 1 Föreningens namn är Metodistkyrkans ungdomsförbund (MKU) r.f. och dess hemort är Helsingfors. Föreningen kallas i dessa stadgar MKU.
 
Syfte och verksamhetsformer
§ 2 MKU:s ändamål är att i samråd med sina medlemmar
- föra evangelium till unga människor
- verka för ett personligt ställningstagande till Kristus och gemenskapen i den kristna församlingen
- verka för enhet i Kristi kyrka
- visa på människans unika värde och frihet tillsammans med hennes ansvar för hela Guds skapelse, samt
- stimulera till deltagande i samhälls- och kulturliv
 
§ 3 För att uppnå sitt syfte ser MKU som sin uppgift att
- ge församlingarna behövlig information, inspiration och hjälp
- anordna läger för barn, ungdomar och familjer- anordna kurser i ledarutbildning
- följa utvecklingen på barn
- och ungdomsfronten och ta lämpliga initiativ, vid behov i samarbete med andra organisationer och samfund
- informera om, uppmuntra och stödja utbildning till uppgifter inom metodistkyrkan
 
§ 4 MKU:s medlemmar är:
-rättsgiltiga lokalförsamlingar inom Finland svenska metodistkyrka.
 
Styrelsen och dess uppgifter
§ 5   MKU:s styrelse väljs av årsmötet för ett år i sänder och består av ordförande, 2-4 ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande och minst en ledamot bör vara medlemmar av metodistkyrkan.
Samtliga väljs för en tid av ett (1) år. Återval kan äga rum.
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt utser inom sig eller utom sig kassör samt tillsätter övriga för verksamheten behövliga utskott och/eller arbetsgrupper.
 
Mötet är beslutfört om minst hälften av styrelsen är på plats.
 
Styrelsens uppgift är att
-verkställa mötenas beslut
-leda och ansvara för föreningens arbete samt
-ansvara för den ekonomiska förvaltningen
 
§ 6 MKU:s namn tecknas av ordförande ensam eller viceordförande och sekreterare tillsammans.
 
Finansiering av verksamheten
§ 7 Till stöd för sin verksamhet kan MKU
-anordna offentliga insamlingar och lotterier efter att ha fått vederbörligt tillstånd
-ta emot understöd av Finlands svenska metodistkyrka
-ansöka om och ta emot allmänna understöd
-ta emot gåvor och testamenten
MKU uppbär av medlemmarna en medlemsavgiftt, vars storlek fastställs av årsmötet.
 
MKU:s räkenskapsperiod och revision
§ 8 MKU:s räkenskaper avslutas per kalenderår.
MKU:s räkenskaper och förvaltning skall granskas av revisor/ verksamhetsgranskare utsedd av årsmötet.
 
Årsmöte
§ 9 MKU:s årsmöte hålls före utgången av juni månad på plats och tid som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmötet sker skriftligen per e-post till alla församlingar i Finlands svenska metodistkyrka och på hemsidan mku.metodistkyrkan.fi minst en månad före årsmötet. När styrelsen så beslutar, är deltagande årsmötet också möjligt genom datakommunikation eller med hjälp av något tekniskt hjälpmedel under mötet.
 
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
-verksamhetsberättelse
-bokslut
-verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande
-beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
-fastställande av planer för kommande verksamhetsår
-fastställande av budget och medlemsavgiftens storlek
-val av ordförande
-val av styrelseledamöter
-val av revisorer - val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant eller en (1) verksamhetsgranskare och en (1) suppleant för verksamhetsgranskaren
-val av ungdomsdelegater till Finlands svenska metodistkyrkas årskonferens, samt
-styrelsens propositioner och inlämnade motioner
-övriga i möteskallelsen angivna ärenden
 
§ 10 Yttranderätt och rösträtt vid årsmötet
Yttranderätt och rösträtt
Medlemmarna; de lokala församlingarna har rätt att inom sig till föreningens årsmöte utse ett
ombud för varje påbörjat 25-tal under 20-åriga medlemmar. Medlemsorganisation, som inte har
under 20-åriga medlemmar, har en (1) röst.
 
Yttranderätt tillkommer dessutom
      -styrelsens ledamöter har yttranderätt
-Metodistkyrkans biskop i Norden och Baltikum
-Finlands svenska metodistkyrkas distriktsföreståndare
-MKU:s revisor/ verksamhetsgranskare, samt
-medlem av söndagsskola, barn- eller ungdomsgrupp
Årsmötet kan bevilja även andra än här nämnda personer yttranderätt.
 
§ 11 Röstning vid årsmötet utförs enligt följande regler:
-varje ombud har en röst
-beslut fattas genom enkel majoritet med undantag för i §§ 12 och 13 nämnda ärenden
-vid lika röstetal avgörs val genom lottning
-vid lika röstetal i övriga ärenden avgör ordförandens röst
 
Motionsrätt till årsmötet har medlem i söndagsskola, barn- eller ungdomsgrupp inom Finlands svenska metodistkyrka.
Motion bör inlämnas till styrelsen minst en månad före årsmötet.
 
Stadgeändring
§ 12 Beslut om ändring av MKU:s stadgar skall godkännas av minst tre fjärdedelar av alla vid årsmötet närvarande röstberättigade. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen.
 
Upplösning
§ 13 Beslut om MKU:s upplösning skall godkännas av minst tre fjärdedelar av alla vid årsmötet närvarande röstberättigade.
Vid upplösning tillfaller MKU:s tillgångar Finlands svenska metodistkyrka.
 
Övrigt
§ 14 För övrigt gäller vad som i lag är stadgat om föreningar.

2 lediga praktikplatser i Köpenhamn!

This year again, our social work in Copenhagen, MSA, is looking for 2 young people who want to spend a gap-year in Copenhagen. They will get free accommodation and food + 400€ pr. Month. MSA is the neighbor of my office and the Jerusalem Church, right in the centre of Copenhagen. Läs mera »
17.05.2024 kl. 21:26

MKU:s lägersommar 2024

I år samarbetar vi med baptistkyrkan och missionskyrkan kring våra barn- och ungdomsläger.Läs mera »
02.05.2024 kl. 12:01